top of page

Waarom ik het spel niet kan spelen.

NL

Binnen mijn vriendenkring is er enthousiasme over het begrip energie uit waterstof, al weken worstel ik met een gevoel van onbehagen als dit onderwerp weer ter tafel komt en ik begrijp pas nu waarom ik niet mee kan gaan in dit enthousiasme, en eigenlijk in algemeenheid met de 'energiewende' zoals die ‘lijkt’ gaande te zijn; namelijk; is het geen rookwolk die door de industrie groots wordt uitgerold? let wel dezelfde industrie die eenheid en prijs nodig heeft om het volk te laten blijven betalen, net als bij olie. Dezelfde industrie die olie heeft bedacht als basis voor onze samenleving.

De menselijke aandacht gaat helemaal niet uit naar een zo efficiënt mogelijke ontginning van energie, de factor ‘financiële winst/macht’ is de basis. Dit draagt er zorg voor dat er onder het huidige globale monetaire machtssysteem nooit maar dan ook nooit een oplossing komt voor welk probleem dan ook. We zullen armoede, vervuiling, geweld op geen enkele manier kunnen voorkomen wanneer we de globalistische monetaire basis niet weten om te vormen.

De mens wordt telkens verleid om te kijken naar 1 onderdeel van het totale grid, gehypnotiseerd door het onderwerp is het blind om het werkelijke kwaad aan te wijzen. Zodra de mens wakker dreigt te worden wordt via de media een nieuwe hypnotiserende pendel/gebeurtenis uitgeworpen, of het nu de oorlog in Israël en de Oekraïne is of black lives matters, het zijn allemaal onderdelen van een-en-hetzelfde-systeem met als doel het volk blijvend onderling te laten strijden. Hierin spelen de media en BigTech een cruciale rol, wederom niet als bedenkende factoren maar als handvatten van de werkelijke macht. Wie die macht is, is eigenlijk irrelevant, worden deze tools van machthebbers uitgeschakeld dan komen de ratten uit hun holen tevoorschijn.EN
Why I can't play the game.

Within my circle of friends there is enthusiasm about the concept of energy from hydrogen, for weeks I have been struggling with a feeling of unease when this subject comes up again and I only now understand why I cannot go along with the enthusiasm, and actually in general with the 'energiewende' as it seems to be going on; namely; is it not a cloud of smoke that is rolled out on a large scale by the industry, mind you, the industry needs unity and price to keep the people paying, just like with oil. The same industry that invented oil as the basis for our society.

Human attention is not at all focused on the most efficient possible extraction of energy, the 'financial profit/power' factor is the basis. This ensures that under the current global monetary power system there will never, ever be a solution for any problem. There is no way we will be able to prevent poverty, pollution, violence unless we find a way to change the globalist monetary.

Man is always tempted to look at 1 part of the total grid, hypnotized by the subject it is blind to point out the real evil. As soon as people threaten to wake up, a new hypnotic pendulum/event is thrown out through the media, whether it is the war in Israel and the Ukraine or black lives matters, they are all parts of one and the same system with the goal to allow the people to continue to fight among themselves. The media and BigTech play a crucial role in this, again not as determining factors but as handles of real power. Who that power is is actually irrelevant, if these tools of those in power are disabled, the rats will emerge from their holes.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page