top of page

Siddhartha

NL

Siddhartha, hij wiens doel is volbracht, van Hermann Hesse.

Dit is tot nu toe het enige boek dat ik gelezen heb van de schrijver Hesse en het is wederom een bewijs dat hoe eenvoudiger de taal hoe beter een boodschap bij mij binnenkomt. Zoals Stefan Zweig vertelt in de Wereld van Gisteren, elke vorm van opschmuck in tekst leidt af van het verhaal. Misschien wil ik ook op deze manier wel leven, simpel en klein. In het boek Siddhartha wordt de relatie gelegd met een rivier, de rivier die geen begin en geen einde kent. Het leven dat altijd stroomt. En hoe moeilijk is het om alles te laten stromen, hoe lastig is het om niet vast te komen zitten in het nu, om te stollen in je omgeving, overbodig te worden, terug naar stof. Alles laten stromen, vrij van angsten, vrij van lusten, vrij om het immense van de Kosmos te mogen bekijken. Als een toeschouwer, nee als een acteur in het theater. Vol verbazing- vol ontzag voor de natuur. Vol van schoonheid en liefde. Hoe mooi is de interne strijdt van Siddhartha zoals die in dit boek beschreven is, elk geloof afwijzend maar liefhebbend en wetend dat de Kosmos geen woorden nodig heeft.

EN

Siddhartha, He Whose Purpose Is Accomplished, by Hermann Hesse.

So far this is the only book I have read by the writer Hesse and it is once again proof that the simpler the language, the better a message gets through to me. As Stefan Zweig tells in Yesterday's World, any form of fluff in text distracts from the story. Maybe I want to live this way too, simple and small. In the book Siddhartha the relationship is made with a river, the river that has no beginning and no end. The life that always flows. And how difficult it is to let everything flow, how difficult it is not to get stuck in the now, to solidify in your environment, to become redundant, back to dust. Let everything flow, free from fears, free from lusts, free to view the immenseness of the Cosmos. As a spectator, no as an actor in the theater. Full of amazement - full of awe for nature. Full of beauty and love. How beautiful the character Siddhartha fights in this book, rejecting all faith but loving and knowing that the Cosmos needs no words.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page